Thomas Edison

11 - Feb - 1847 Thomas Alva Edison
teasericon: 
James Horvath Gooey Website